Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky překladatelských a korektorských služeb

uzavřená dle § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2013 Sb. (Nový občanský zákoník)

 

I. Smluvní vztah

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást každé smlouvy nebo ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud není výslovně uvedeno nebo ujednáno jinak. Smluvní strany jsou povinny se těmito podmínkami řídit.

2. Objednatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která poptala, nebo objednala službu u zhotovitele (dále jen objednatel). Zhotovitelem je společnost HTTC s.r.o., se sídlem Ocelářská 35/1354 IČ: 27862615, DIČ: CZ27862615 (dále jen zhotovitel).

3. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky. Písemnou formou se rozumí mimo písemnou smlouvu také elektronická komunikace, zejména email, fax a další nástroje k tomu určené na webových stránkách zhotovitele, jako jsou poptávkové nebo objednávkové formuláře. Podmínkou vzniku smlouvy je písemné vyjádření souhlasu obou stran se všemi jejími náležitostmi, zahrnujícími mimo jiné obsah, druh a rozsah sjednané služby, dodací termín a způsob dodání, cenové, platební a záruční podmínky.

4. Pokud dojde k odchylnému ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem (např. v rámci konkrétní zakázky nebo samostatnou rámcovou smlouvou apod.), mají taková odchylná ujednání přednost před zněním VOP.

5. Předmětem plnění je poskytování služeb dle předmětu podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu (tj. písemný převod z jazyka zdrojového do jazyka cílového) či jazykové a stylistické korektury (tj. revize překladu z hlediska gramatické správnosti a stylistické vhodnosti), dále jen zakázka. Předmětem plnění mohou být i další služby podle smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem nebo podle objednávky.

 

II. Překladatelské služby a korektury

1. Všeobecné podmínky:

1.1. Zhotovitel se uzavřením smlouvy zavazuje poskytnout sjednanou službu v souladu se sjednanými podmínkami uvedenými v čl. I.

1.2. Objednatel se uzavřením smlouvy zavazuje v souladu se sjednanými podmínkami převzít provedenou službu a řádně uhradit sjednanou kupní cenu. 

2. Objednatel je povinen v objednávce uvést následující údaje:

2.1. Objednávající osobu objednatele, telefonický kontakt a elektronickou (emailovou) adresu

2.2. Platnou korespondenční a fakturační adresu objednatele, včetně všech údajů nezbytných pro vystavení daňového dokladu.

2.3. Typ požadované služby včetně zdrojového a cílového jazyka, rozsahu, termínu, způsobu provedení a předání služby, případně dalších určujících podmínek, nezbytných pro splnění služby. 

3. Práva a povinnosti:

3.1. Objednatel je povinen uvést účel, ke kterému bude služba použita, a to zejména v případě zakázek určených k tisku nebo zveřejnění jakoukoli jinou formou. V případě použití zakázky k tisku je objednatel povinen o této skutečnosti výslovně písemně informovat zhotovitele, jenž tuto službu poskytne ve speciálním, k tomu určeném režimu zpracování a výstupní kontroly. Zakázka pro tisk musí být objednána individuálně v dostatečném časovém předstihu a v objednávce musí být uvedeno, že se jedná o objednání překladu textu s předtiskovou jazykovou korekturou (předtiskovou jazykovou korekturou se rozumí kontrola překladu před vydáním do tisku, která sleduje typografické úpravy a chyby vzniknuvší při sazbě/DTP úpravě).

3.2. Jestliže objednatel účel použití zhotoviteli nesdělía/nebo tento speciální režim nebude objednán, nebude brán zřetel na reklamace s tím související, včetně případných přímých nebo nepřímých škod.

3.3. Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odbornou či oborovou terminologii, zkratky a další specifické výrazy, u kterých objednatel požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je objednatel povinen zhotoviteli předat seznam dané terminologie v těch jazykových kombinacích, u kterých takový postup vyžaduje. Nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či kontakt na odpovědnou osobu, která bude v průběhu zakázky zhotoviteli k dispozici pro terminologické konzultace.Pokud tak objednatel neučiní, na pozdější reklamace týkající se užité terminologie nebude brán zřetel.

3.4. V případě, že je výchozí text nečitelný, nepřehledný, jazykově, věcně nebo terminologicky nesrozumitelný apod., neodpovídá zhotovitel objednateli za přímou ani nepřímou škodu, která může v souvislosti s chybným překladem na základě těchto okolností vzniknout. Zhotovitel se zavazuje o výskytu takových překážek ve splnění služby informovat objednatele a je zároveň oprávněn požadovat od objednatele odstranění veškerých takovýchto překážek v jejím řádném splnění a do doby jejich odstranění je oprávněn pozastavit další práce na poskytování služby, aniž by tímto jakkoli porušil své smluvní závazky. O dobu trvání přerušení se zároveň automaticky prodlužuje dodací termín dané služby.

3.5. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech nepříznivých okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku ohledně úhrady zakázky. Objednavatel je povinen zhotovitele informovat, pokud by došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo pokud by vstoupil do likvidace. V případě vzniku výše uvedených okolností má zhotovitel právo práci na realizaci zakázky přerušit a vyzvat objednavatele k zaplacení předpokládané ceny zakázky.

3.6. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky vyplývající z porušení autorského práva.

3.7. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu objednavatel předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.

 

III. Splnění služby a předání zakázky

1. Zhotovitel předá objednateli službu způsobem sjednaným ve smlouvě (objednávce). Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce, zejména prostřednictvím elektronické pošty.

2. Objednatel se zavazuje potvrdit převzetí služby ihned po jejím obdržení, nebo v nejbližším možném termínu. Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.

3. Pokud objednatel nepotvrdí přijetí služby a neurguje její předání do 24 hodin po uplynutí dodacího termínu, má se za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

4. V případě oprávněné urgence zhotovitel neprodleně službu (zakázku) opakovaně předá. V případě dohody obou smluvních stran případně i jinou, než původně sjednanou formou.

5. Zakázka nebude považována za opožděně dodanou, jestliže ji zhotovitel na základě žádosti objednavatele dodá opakovaně a zároveň prokáže, že ji objednavateli již dříve předal či odeslal.V případě, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné doručit požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

6. Odmítne-li objednatel převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za řádně splněnou. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad ve sjednané hodnotě a rozsahu služeb a objednateli vzniká povinnost tento daňový doklad uhradit.

 

IV. Cena služby (zakázky)

1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a uvedený způsob výpočtu ceny, zejména cenová kalkulačka na webových stránkách zhotovitele. Objednatel po objednání zakázky prostřednictvím online formulářenebo jinou elektronickou formou dostává potvrzující e-mail, který obsahuje konečnou cenu zakázky i termín jejího odevzdání.

2. Vychází-li předběžná cena (kalkulace) zakázky pouze z odhadu počtu normostran, řídí se konečná cena skutečným počtem normostran v cílovém jazyce.

3. Jedna normostrana obsahuje 1 800 znaků včetně mezer (1 mezera za každým slovem); zaokrouhlení se provádí směrem nahoru.

4. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou v českých korunách (Kč) a bez DPH.

5. Je-li v rámcové smlouvě sjednán individuální ceník, bude mít přednost před obecným ceníkem a bude v platnosti, dokud nebude mezi smluvními stranami sjednán ceník nový.

6. Zhotovitel je oprávněn poskytnout objednavateli individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení.

7. Veškeré poskytnuté slevy musí být mezi objednavatelem a zhotovitelem dojednány písemně.

 

V. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.

2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.

3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Při opožděné platbě bude úhrada objednavatele nejdříve použita na platbu úroku z prodlení a teprve zbývající část na dluh samotný.

5. Zhotovitel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu na faktuře uvedeném.

 

VI. Reklamace

1. Reklamace

1.1. Vyhotovená zakázka má vady, pokud není provedena v odpovídající kvalitě (zejména významové, gramatické a stylistické) nebo pokud nebyla vyhotovena v souladu se smlouvou nebo objednávkou potvrzenou oběma smluvními stranami.

1.2. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla vyhotovena řádně.

1.3. Reklamace musí být uplatněna písemně (nejlépe elektronickou poštou) a musí obsahovat důvod reklamace a popis vad (jejich závažnost a četnost). Vady musí být v dokumentu jasně vyznačené.

1.4. V případě, že zhotovitel uzná reklamaci jako oprávněnou, zajistí v nejkratším možném termínu na vlastní náklady korekturu dodaného překladu, případně navrhne objednateli přiměřenou slevu z ceny zakázky.

1.5. Obě smluvní strany se zavazují veškeré spory řešit dohodou. Pokud se však smluvní strany neshodnou na oprávněnosti nároků objednatele, pak se zavazují řešit spor mimosoudně, a to na základě verdiktu nezávislého znaleckého posudku, jenž bude vyhotoven soudním překladatelem, určeným dohodou obou smluvních stran. Tento znalec posoudí oprávněnost reklamace a v případě kladného rozhodnutí o její oprávněnosti dle závažnosti chyb stanoví přiměřenou výši slevy z ceny zakázky.

1.6. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese jak zhotovitel, tak objednatel ve výši 50% podílu. Daný podíl uhradí obě smluvní strany rozhodčímu soudnímu překladateli formou zálohové platby. Po provedení posudku dojde ke konečnému vyúčtování nákladů, přičemž smluvní strana, v jejíž neprospěch znalecký posudek vyzní, bez odkladu uhradí druhé straně částku ve výši jí složeného podílu zálohy.

1.7. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.

1.8. Reklamace nemá odkladný účinek na povinnost objednatele uhradit cenu za poskytnuté služby.  

2. Lhůta pro uplatnění reklamace

2.1. Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

2.2. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 14 kalendářních dní od data převzetí zakázky. Po plynutí 14 denní lhůty jsou takové nároky považovány za opožděné.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tyto VOP jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.

2. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné podpisem příslušné smlouvy nebo zasláním papírové či elektronické objednávky.

3. Ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se tyto VOP považují za všeobecné obchodní podmínky společnosti HTTC s.r.o., se sídlem Ocelářská 35/1354Č: 27862615, DIČ: CZ 2786261 a jsou platné ode dne 1. 1. 2016.

 

 

rychlýkontakt

Dagmar Vlčková

Senior Account Manager

email:dagmar.vlckova@nejpreklady.cz

gsm: (+420) 724 981 187

tel.: (+420) 296 557 180  

Můžete nás navštívit na adrese:

Ocelářská 35/1354

190 00 Praha 9  

Otevírací doba:

Pondělí 08:00-17:00

Úterý 08:00-17:00

Středa 08:00-17:00

Čtvrtek 08:00-17:00

Pátek 08:00-17:00